Osiągnięcia organizacyjne:

Otwarcie i rozwój kierunku nauczania w języku angielskim.

Przygotowanie i opracowanie standardów nauczania w związku z reformą studiów medycznych oraz wprowadzeniem KRK na kierunku lekarskim w zespole powołanym przez Ministra Zdrowia.

Wdrożenie informatyzacji dziekanatów pozwalające na bieżące śledzenie postępów studenta i Jego danych osobowych.

Wdrożenie systemu extranetowego pozwalającego na umieszczenie materiałów dydaktycznych dla studenta.

Wdrożenie systemu wirtualnego dziekanatu z możliwością jego dalszego rozwoju.

Wdrożenie systemu ankiet oceniających nauczycieli oraz jednostki organizacyjne naszej Uczelni.

Zorganizowanie i wyposażenie pracowni mikroskopii konfokalnej firmy BioRad - MicroRadiance (AG-2) za fundusze uzyskane z Komitetu Badań Naukowych w wysokości – 900 000 PLN.

Zorganizowanie i wyposażenie pracowni stereologicznej za fundusze przyznane przez Komitet Badań Naukowych oparty na Mikroskopie Olympus BX51 z systemie do analizy stereologicznej CAST Grid System w wysokości – 135 000 PLN oraz jego uaktualnienie (wartość 56 000 zł).

Zorganizowanie i uruchomienie pracowni biologii molekularnej oraz hodowli komórkowej ze środków Komitetu Badań Naukowych w wysokości 125 000 PLN.

Zorganizowanie i uruchomienie pracowni behawioralnej obejmującej aparat do rejestracji aktywności lokomotorycznej zwierząt – Videotrack aktymetr (View Point, France), Porsolt – „wymuszonego pływania” (ViewPoint, France), system warunkowania strachem - FreezeFrame (Coulbourn Instruments, USA) i system labiryntu wodnego Morrisa - WaterMaze (Coulbourn Instruments, USA) oraz system całodobowej analizy EEG u zwierząt z eksperymentalnie wywołaną padaczką obejmujący aparat do rejestracji i analizy EEG Comet AS40 (Grass Technologies, USA) – wartości ponad 300 000 PLN finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Całkowita modernizacja prosektorium Zakładu Anatomii i Neurobiologii ze środków Unii Europejskiej i Marszałka Województwa Pomorskiego (wartość ok. 8 mln zł)

Wybudowanie i oddanie do użytku nowoczesnego Centrum Medycyny Inwazyjnej ze środków Ministerstwa Zdrowia o wartości ok. 460 mln zł.

Wykonanie termomodernizacji obiektów Wydziału Farmaceutycznego oraz Collegium Biomedicum ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz Unii Europejskiej.

Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania informatycznego klasy ERP w administracji centralnej.

Pozyskanie środków na restrukturyzację zadłużenia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z uzyskaniem stabilizacji finansowej szpitala (130 mln pożyczki na restrukturyzację długu UCK od Agencji Rozwoju Przemysłu)

Wybudowanie ze środków własnych pawilonu pod PET-CT oraz pozyskanie środków na zakup najnowocześniejszego aparatu tego typu.


Galeria:
Imię i Nazwisko: Janusz Moryś
Data i miejsce urodzenia: 20 stycznia 1958 roku w Gdańsku
Stan cywilny: rozwiedziony

Tytuły, stopnie naukowe i zawodowe:
 • 1983 - Lekarz Medycyny
 • 1985 - Doktor nauk medycznych - rozprawa doktorska „Neurony blaszki rdzennej tylnej wzgórza oraz ich połączenia z okolicą wyspowo-przedmurzową”
 • 1991 - Doktor habilitowany nauk medycznych - rozprawa habilitacyjna „Organizacja połączeń przedmurzowo - korowych w świetle niektórych uszkodzeń kory mózgu u człowieka”
 • 1996 - Profesor nauk medycznych
 • 1997 - Profesor nadzwyczajny AMG
 • 2002 - Profesor zwyczajny
Przebieg pracy zawodowej:
 • 1982 – 1983 Zakład Anatomii AM w Gdańsku, Asystent stażysta
 • 1983 – 1985 Zakład Anatomii AM w Gdańsku, Asystent
 • 1985 – 1986 Klinika Neurologii Dorosłych AM, Starszy asystent
 • 1986 – 1987 Zakład Anatomii AM w Gdańsku, Starszy asystent
 • 1987 – 1992 Zakład Anatomii AM w Gdańsku, Adiunkt
 • 1992 – 1996 Zakład Anatomii i Neurobiologii AMG, Adiunkt habilitowany
 • 1996 – nadal Zakład Anatomii i Neurobiologii AMG, Kierownik Katedry Anatomii i Zakładu Anatomii i Neurobiologii
 • 1997 – 2002 Zakład Anatomii i Neurobiologii AMG, Profesor nadzwyczajny AMG
 • 2002 – nadal Zakład Anatomii i Neurobiologii AMG, Profesor zwyczajny
Zasadnicza tematyka badawcza:
 • organizacja strukturalno-czynnościowa połączeń kory mózgu i ośrodków podkorowych,
 • połączenia przedmurza (korowo-przedmurzowa pętla neuronalna, połączenia podkorowe),
 • ultrastruktura przedmurza,
 • elektrofizjologia kory mózgu i przedmurza,
 • lokalizacja i dynamika zmian patologicznych w układzie limbicznym i przedmurzu w przebiegu fizjologicznego starzenia oraz chorobie Alzheimera,
 • rozwój układu limbicznego oraz przedmurza,
 • anatomia porównawcza mózgu,
 • wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego,
 • immunohistochemia neurotransmiterów (GABA, glutaminian, acetylocholiny) i białek wiążących wapń (parvalbumina, kalbindyna D-28k, kalretynina) w rozwoju i starzeniu układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem układu limbicznego,
 • zjawisko apoptozy w rozwoju mózgu,
 • rozwój i rozmieszczenie komórek glejowych w ośrodkowym układzie nerwowym,
 • wczesne i późne zmiany w układzie nerwowym po krwawieniach śródmiąższowych i zmianach niedokrwiennych ze szczególnym uwzględnieniem komórek glejowych,
 • białka związane z synapsami (synaptofizyna, synaptoporyna, SNAP-25, MAP-2, GAP43) w trakcie rozwoju i dojrzewania mózgu,
 • stereologia ośrodkowego układu nerwowego,
 • mikroskopia konfokalna ośrodkowego układu nerwowego,
 • neurofizjologiczne zmiany ekspresji białek wiążących wapń, białka c-fos i neuroprzekaźników hamujących w układzie kary i nagrody oraz strukturach związanych z regulacją zachowań w badaniach filogenetycznych na szczurach i oposach.
Odbyte szkolenia naukowe:
 • 12 miesięczny staż zagraniczny (1988-1989) w Department of Neuropathology, Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Staten Island, NY, USA,
 • 14 miesięczny staż zagraniczny (1991-1992) w Department of Neuropathology, Institute for Basic Research in developmental Disabilities, Staten Island, NY, USA,
 • 2.5 letni staż (1983-1986) w zakresie neurologii w Klinice Neurologii Dorosłych Akademii Medycznej w Gdańsku,
 • 3 krótkoterminowe staże krajowe
 • - 1986 - staż w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN w Warszawie w zakresie metod stosowanych w badaniach somatosensorycznych potencjałów wywołanych u człowieka i zwierząt doświadczalnych,
 • - 1986 - staż w Klinice Neurochirurgii Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej PAN w Warszawie - w zakresie zastosowania metod stereotaktycznych u człowieka,
 • - 1988 - Zakładzie Mikroskopii Elektronowej AM w Warszawie - w zakresie stosowania metod morfometrycznych w badaniach mózgu,
 • w toku specjalizacja I-szego stopnia z zakresu neurochirurgii,
 • 1990-1991 i 1992-1994 staż w Katedrze i Klinice Neurochirurgii AMG w zakresie stosowanych technik operacyjnych,
 • 2 miesięczny staż zagraniczny (1998) w Department of Neuropathology, Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Staten Island, NY, USA,
 • pobyt szkoleniowy w zakresie mikroskopii konfokalnej w firmie BioRad, Monachium, Niemcy (1998),
 • pobyt szkoleniowy w zakresie mikroskopii konfokalnej w firmie Olympus, Hamburg, Niemcy (1999),
 • pobyt szkoleniowy w zakresie nauczania w szkołach medycznych Unii Europejskiej, Maastricht, Holandia (1999).
Działalność dydaktyczna:
 • ćwiczenia ze studentami I-szego z zakresu anatomii ogólnej od 1980,
 • kierownik procesu dydaktycznego z zakresu neuroanatomii od 1993 - 1996,
 • z-ca kierownika Katedry d/s dydaktyki anatomii 1992 - 1996,
 • opiekun sekcji neuroanatomicznej SKN w okresie 1983-1995,
 • opiekun SKN 1990 - 1996,
 • wykłady z zakresu anatomii ogólnej (60 godz. rocznie) oraz neuroanatomii (30 godz. rocznie) ze studentami Wydz. Lekarskiego od 1996,
 • wykłady z anatomii dla studentów Wydziału Farmaceutycznego 1997 - 2008 (30 godzin rocznie),
 • wykłady i seminaria dla studentów Miedzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii od 1999 (30 godz. rocznie),
 • wykłady i seminaria dla studentów kierunku elektroradiologia na Oddziale Zdrowia Publicznego AM od 2001 - 2006 (30 godz. rocznie),
 • wykłady dla studentów kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego od 2001 do 2006 (30 godz. rocznie)
 • wykłady i seminaria z anatomii i neuroanatomii dla studentów anglojęzycznych na 1 i 2 Wydziału Lekarskiego 2001-2006,
 • wykłady i ćwiczenia ze studentami wydziału pielęgniarstwa Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku od 2003 - 2008.
Działalność w Towarzystwach Naukowych:
 • Polskie Towarzystwo Anatomiczne (vice przewodniczący Gdańskiego Oddziału Towarzystwa) - od 1983 - 1999 , Przewodniczący Gdańskiego Oddziału PTA - 1999-2001; 2001-2003; członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego od 2003-2007 ; Vice prezes Polskiego Towarzystwa Anatomicznego od 2007 - 2011,
 • Polskie Towarzystwo Antropologiczne - 1986 - 1994,
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne - 1983 - 1988,
 • Polskie Towarzystwo Neurochirurgów - 1986 - 1996,
 • Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego - od 1991 - nadal (członek Zarządu Głównego PTBUN 1999-2001 oraz 2003 - 2005; v-ce Prezes Zarządu Głównego w okresie 2001-2003; członek Zarządu Głównego – 2003-2005),
 • International Brain Research Organization (IBRO) - od 1993 - 2011,
 • Światowa Organizacja Neurochirurgów - od 1990 - 1995,
 • sekcja Psychogeriatrii i Choroby Alzheimera Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - od 1995 – 2005
 • IFAA – International Federation of Anatomical Associations – od 1995 – nadal,
 • EFEM – European Federation of Experimental Morphologists – od 1996 - nadal,
 • FENS – Federation of European Neuroscience Societies - przedstawiciel Polski od 1999,
 • członek Brytyjskiego Towarzystwa Anatomów Klinicznych od 2002.
Udział w komitetach redakcyjnych i naukowych:
 • członek Komitetu Redakcyjnego Folia Neuropathologica od 1996,
 • członek Komitetu Redakcyjnego Roczników Psychogeriatrycznych od 1997-2003, a następnie „Psychogeriatria Polska (Old Age Psychiatry) od 2003,
 • członek Komitetu Redakcyjnego Folia Morphologica - 1998-1999,
 • Redaktor Naczelny Folia Morphologica od 1.01.2000 - nadal
 • członek komitetu redakcyjnego Clinical Anatomy – od 2002 – ,
 • członek komitetu redakcyjnego Acta Neurobiologiae Experimentalis – od 2003,
 • członek Komitetu Neurobiologii PAN – od 1998 - nadal.
Uzyskane nagrody i wyróżnienia za działalność naukową:
 • I-sza nagroda w konkursie MZiOS im. T.Chałubińskiego w 1980,
 • nagroda Polskiego Towarzystwa Anatomicznego - 1987,
 • nagroda Zespołowa Sekretarza PAN w 1987,
 • nagroda Zespołowa Rektora AMG I-stopnia w dziedzinie naukowej – 1991, 1995, 1997, 1998, 2000, 2007,
 • nagroda Zespołowa Rektora AMG II-stopnia w dziedzinie naukowej – 1994, 2000, 2001, 2002,
 • nagroda Indywidualna Rektora AMG I-stopnia w dziedzinie naukowej – 1996,
 • nagroda Indywidualna Rektora AMG II-stopnia za działalność organizacyjno-dydaktyczną –1999, 2005,
 • nagroda Ministra Zdrowia za propagowanie i upowszechnianie działalności naukowej – 2000,
 • nagroda zespołowa Ministra Zdrowia – 1999, 2001, 2003, 2004, 2005,
 • nagroda indywidualna JM Rektora AMG za szczególne osiągnięcia w organizacji lekarskich studiów anglojęzycznych dla obcokrajowców – 2002,
 • nagroda indywidualna Ministra Zdrowia za działalność organizacyjno-naukową - 2005,
 • nagroda Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego COPERNICUS PRIZE 2007 za wybitną działalność naukową w zakresie neuroanatomii czynnościowej i klinicznej a tym samym przyczynienie się do rozwoju neuronauk w Polsce.
Działalność na rzecz Uczelni:
 • Przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Naukowego - 1978-1982,
 • Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Anatomii AMG – 1979-1983,
 • Pełnomocnik Rektora d/s studentów zagranicznych 1993-1996,
 • udział w Komisji Egzaminacyjnej w egzaminach wstępnych na Akademię Medyczną 1993-1996,
 • członek Wydziałowej Komisji Wyborczej 1992-1996,
 • Prodziekan Wydziału Lekarskiego AMG na kadencję 1996-1999 i 1999-2002,
 • kierownik Katedry Anatomii i kierownik Zakładu Anatomii i Neurobiologii od 1996,
 • Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Nauczycieli Akademickich, I Zespół Wydziału Lekarskiego - od 1997- 1999; 1999-2002,
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji d/s rekrutacji od 1997- 1999 i 1999-2002,
 • członek Senackiej Komisji d/s Regulaminu Studiów - 1996-1999,
 • Pełnomocnik Rektora ds. przystąpienia Uczelni do międzynarodowego programu ERASMUS – SOCRATES od 1997, od 1999 - Koordynator Wydziałowy Biura Współpracy z Zagranicą,
 • przygotowanie i opracowanie „Programu nauczania” w Akademii Medycznej w zakresie przedmiotów przedklinicznych – wydanie Dział Wydawnictw AMG 1998, 2000, i klinicznych – Dział Wydawnictw AMG 1999, 2000 oraz programu nauczania dla Oddziału Stomatologicznego, Dział Wydawnictw AMG Gdańsk, 2000,
 • członek Uczelnianej Komisji Nagród - 1999-2002, 2003-2005, 2005-2008,
 • członek Senackiej Komisji Nauki - 1999-2002, 2003-2005, 2005-2008,
 • członek Senackiej Komisji Spraw Studenckich - 1999-2002,
 • członek Komisji RWL ds. Planów i Programów Studiów - 1999-2002, 2003-2008,
 • Pełnomocnik Rektora ds. utworzenia Filii AMG w Izraelu od 2000-2002,
 • Pełnomocnik Rektora ds. Akredytacji Uczelni od 2000-2008,
 • Dziekan Wydziału Lekarskiego, z Oddziałem Stomatologicznym, Pielęgniarstwa, Nauk o Zdrowiu - 2002-2005, 2005-2008,
 • członek Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni - 2002-2005, 2005-2008,
 • członek Senackiej Komisji Budżetu - 2005-2008,
 • członek Senackiej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich - 2002-2005, 2005-2008.
Pozostała działalność:
 • autor lub współautor 208 publikacji naukowych i podręczników (łączny Impact Factor za prace od 1993 – 96,934, łączna liczba punktów MNiSW/KBN – 835,75),
 • promotor 22 przewodów doktorskich,
 • 5 przeprowadzonych przewodów habilitacyjnych w okresie kierowania jednostką,
 • recenzent 25 rozpraw doktorskich od 1996,
 • recenzent 18 rozpraw habilitacyjnych od 1996,
 • 12 wykonanych ocen dorobku do tytułu profesora od 1996,
 • stały recenzent projektów badawczych najpierw Komitetu Badań Naukowych, a obecnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie biologii medycznej i biologii organizmów.
Medale i odznaczenia:
 • Medal „50-lecia AMG”,
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 2001,
 • Medal Edukacji Narodowej – 2002,
 • Złoty Krzyż Zasługi – 2005.


Copyrights 2012. All rights reserved.
Wstęp    |    Program    |    Życiorys    |    Publikacje    |    Kontakt